Woordenlijst

A (4) | B (5) | C (1) | E (5) | F (3) | G (2) | H (1) | I (1) | K (8) | O (1) | P (3) | R (1) | S (2) | U (1) | V (3) | W (4) | Z (5)

Sociale verzekeringsstelsel

Het hele stelsel van uitkeringen en voorzieningen, zoals werkloosheidsuitkeringen, ziektekostenverzekeringen, pensioenen, etc.

Krankenkasse

Particuliere organisatie waarbij je verplicht bent je aan te melden als je in Duitsland verplicht verzekerd bent voor ziektekosten en ziekengeld. Kent ook mogelijkheid voor vrijwillig verplichte verzekering.

Familienkasse

Uitvoeringsorganisatie van het Duitse Kindergeld. Zit meestal bij de Arbeitsagenturen in. Voor inwoners van Nederland is de Familienkasse in Saarbrücken bevoegd.

Kinderbijslag

Wettelijke Nederlandse familie-uitkering voor kinderen. Wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank

Zorgverzekering

Wettelijke verzekering tegen ziektekosten. Wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars in Nederland. Voor inwoners van Nederland die in buitenland verplicht verzekerd zijn is CZ de verplichte zorgverzekeraar.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Voert in Nederland de werkloosheidswet, ziektewet en WIA uit. Is ook verantwoordelijk voor de wettelijke arbeidsbemiddeling

Kindergeld

Wettelijke Duitse familie-uitkering voor kinderen. Wordt uitgevoerd door de Familienkassen

Hypotheekrente

Rente die wordt betaald over de lening die is aangegaan voor de aankoop van onroerend goed

Volksverzekeringen

Nederlandse verzekeringen voor inwoners van Nederland of inwoners van Duitsland die in Nederland werken

Wereldinkomen

Het inkomen dat iemand ontvangt uit verschillende landen samen

Krankenversicherung der Rentner

Speciale ziektekostenverzekering voor mensen die een uitkering ontvangen van de Deutsche Rentenversicherung en verplicht ziektekostenverzekerd zijn in Duitsland

Formulier S1 (voormalig E106)

EU-formulier dat wordt gebruikt om de verzekering vast te stellen voor iemand die in een ander land woont. Wordt afgegeven door de zorgverzekeraar of Krankenkasse ter bevestiging dat er een verplichte verzekering is. Geldt ook voor werknemers in Duitsland die een vrijwillig verplichte verzekering hebben afgesloten.

WLZ

Wet Langdurige Zorg (opvolger AWBZ). Wettelijke regeling voor de kosten van langdurige zorg

Gehuwde partner

Iemand waarmee je getrouwd bent

Partner

Iemand waarmee je wel samenwoont, maar niet getrouwd bent

Kreishandwerkerschaft

Regionale Duitse instelling van en voor ondernemers op ambachtelijk terrein

Ziekengelduitkering

Uitkering ter compensatie van loon als iemand ziek is. Wordt in Nederland uitgevoerd door UWV en in Duitsland door de Krankenkassen. Particulier verzekerden moeten hiervoor bij hun verzekeringsmaatschappij een aparte ziekengeldverzekering afsluiten.

Burgelijke staat

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand

Gezinsinkomen

Het inkomen dat samenwonenden gezamenlijk hebben, het inkomen van de kinderen blijft buiten beschouwing.

Burgerservicenummer

Vroegere Sofinummer. Iedereen die in Nederland woont heeft dit nummer, iemand die in Duitsland woont en in  Nederland gaat werken moet dit nummer bij een Nederlandse gemeente aanvragen. In veel gevallen is het ook noodzakelijk dat de partner en kinderen dit nummer aanvragen. Dit nummer houd je levenslang

AOW

Algemene Ouderdomswet. Nederlandse wettelijke ouderdomspensioen

ANW

Algemene nabestaandenwet. Nederlandse wettelijke nabestaandenpensioen

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Wettelijke Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering, opvolger van de WAO.

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wettelijke Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering tot 2005.

Pflegeversicherung

Duitse wettelijke verzekering tegen kosten van langdurige zorg

Pflegegeld

De financiële vergoeding uit de Pflegeversicherung. Is alleen voor direct Duits verzekerden en niet voor verdragsverzekerden.

Zorg in natura

Alle zorg en zorgmiddelen (medicijnen, rolstoelen, etc) niet in geld

Ziektekostenverzekering

Een verzekering die de kosten op zich neemt voor de zorg in natura (dus niet een ziekengelduitkering). In Nederland de zorgverzekering, in Duitsland de Krankenversicherung.

Zorginstituut Nederland

Vroegere CVZ. Uitvoeringsorganisatie voor mensen die in Duitsland wonen en in Nederland verzekerd zijn tegen ziektekosten via een uitkering uit Nederland. Ook voor meeverzekerden van werknemers in Nederland en mensen met een uitkering uit Nederland.

Elterngeld

Duitse familieuitkering voor ouders met een kind tot 12 of 14 maanden. Nu ook Elterngeld+, een meer flexibele mogelijkheid om Elterngeld over een langere periode uit te smeren.

Arbeitsagentür

Duits arbeidsbureau

EURES

EURopean Employment Services. Europees samenwerkingsverband van arbeidsbemiddelaars en adviseurs voor grensoverschrijdend werken

Verdrag ter voorkoming dubbele belastingen

Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland, zodat voorkomen wordt dat iemand over dezelfde inkomsten in twee landen belasting moet afdragen.

Vaste inrichting

Voor een bedrijf is een vaste inrichting een plek van waaruit gewerkt wordt en is niet het huisadres. In Nederland en Duitsland moet dit aan verschillede eisen voldoen

BTW-afdracht

Omzetbelasting (Belasting toegevoegde waarde)

Kamer van Koophandel

Instelling in Nederland van en voor ondernemingen. Elke onderneming in Nederland staat bij de KvK ingeschreven.

IHK

Industrie und Handelskammer, soort Kamer van Koophandel in Duitsland

CV

Curriculum Vitae, soort levensloop van beroepsleven en studies

EU/EWR-verklaring

Verklaring voor de Duitse belastingdienst over de Nederlandse inkomsten

Finanzamt

Duitse belastingdienst

Kindgebonden budget

Toeslag in Nederland voor iemand die Nederlandse kinderbijslag krijgt en een lager inkomen heeft. Wordt internationaal gelijkgesteld met kinderbijslag.

Kreis

Overheidslaag tussen Nederlandse gemeente en provincie in. In Duitsland: Bund, Land, Kreis, Stad (voorbeeld: Duitsland, Nordrhein-Westfalen, Borken, Gronau)

Steuerklasse

Belastinggroep. Afhankelijk van burgelijke status (gehuwd of niet) en inkomsten partner wordt u in een Steuerklasse ingedeeld. Dit is alleen van belang voor de voorheffing van de loonbelasting op uw loon.

Beperkte belastingplicht

Een inwoner van Nederland die in Duitsland werkt is altijd beperkt belastingplichtig in Duitsland, tenzij deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij een beperkt belastingplichtige is de ingehouden loonbelasting meteen de eindheffing.

Onbeperkte belastingplicht

Een grensganger die in Duitsland werkt kan in aanmerking komen voor onbeperkte belastingplicht in Duitsland als hij aan de voorwaarden voldoet. De grensganger kan dan in Duitsland een aangifte doen en gebruik maken van alle fiscale mogelijkheden die Dutisland kent. Voorwaarden: of 90% van het wereldinkomen wordt in Duitsland belast, of het Nederlandse inkomen blijft onder een bepaalde norm (in 2016 € 8.650,- voor ongehuwden, € 17.300,- voor gehuwden).

Altersrente

Ouderdomspensioen

Beitragszeiten

Premietijdvakken

Entgeltpunkte

Waarde-eenheden

Ersatzzeiten

Vervangende tijdvakken

Regelaltersrente

Reguliere ouderdomspensioen

Terug naar boven

Tekstgrootte